Forsamlingshus til forebyggende og sundhedsfremmende undervisning

1.750,00 kr. 8.75% af 20.000,00 kr.

7

crowdfunders
udløbet
MEADenmark @meadenmark

medlem siden 17. juni, 2012

Om projektet

MEA Denmark - Thy Uland, er en dansk forankret forening, der har til formål, at støtte lokalsamfundet i det sydlige Kenya, nærmere betegnet Maasaisamfundet i og omkring Rombo (nær Loitokitok).

Baggrunden for projektet
I oktober 2011, var vi to danske sygeplejestuderende på internationalisering i det sydlige Kenya. Under vores ophold kom vi i kontakt med maasai-folket, og blev opfordret til at opstarte en sundhedsklinik for maasaierne.

Efter hjemkomsten i efteråret 2011, blev MEA Denmark stiftet og vores søsterorganisationen Nasaruni Maa (CBO) fik tilladelse til at opstarte projekter indenfor 3 kategorier: sundhed, uddannelse og landbrug.

Maasaiernes udfordringer:
Maasaiernes har fået frataget deres status som nomadefolk, hvilket betyder, at de har fået tildelt landarealer og nu skal tilpasse sig en stationær livsstil. Det er selvsagt at dette skaber en del udfordringer, blandt andet at der ikke er den optimale plads til Maasaiernes kvæg, og at de i langt højere grad er afhængig af vejret, da de ikke kan flytte det til andre græsningsarealer.
Dette betyder også at de eksperimenterer med at opdyrke jorden.

Uddannelsesprocenten blandt maasaifolket er lav, der er 80 km til nærmeste boarding school, og omkostningerne er for mange for høje til at de kan sende deres børn afsted.

Som alle andre, har maasaifolket behov for adgang til sundhedsydelser, det værende ved fødsler, akut opstået sygdom, børnesygdomme, paracitter og ormesygdomme, til livsforlængende medicin og adgang til grundlæggende sundhedsoplysning og forebyggende tiltag.

Dette leder videre til dette projekts formål:

MEA Denmark og Nasaruni Maa ønsker at opføre et forsamlingshus i lokalområdet.

Forsamlingshuset skal danne ramme for sundhedsundervisning og til workshops med blandt andet traditionelt smykkehåndværk.
Huset vil være centralt i samarbejdet og blive den fysiske ramme for forskellige aktiviteter i foreningerne.

MEA er af lokalbefolkningen blevet skænket et stykke land, til opførelse af huset.

Projektets udførelse

Vi har til hensigt at tage til Kenya i efterråret 2012, hvor opførelsen af forsamlingshuset vil begynde.

Nasaruni Maa, vil sammen med MEA Denmark, stå for det praktiske omkring byggeriet.
Da maasaierne i området har viden om traditionelle huse, vil deres viden og erfaringer med byggeri være central i opførelsen.

Hytten vil inden afrejse blive tegnet af en dansk uddannet bygningskonstruktør, så den lever op til en vis sikkerhed og holdbarhed.

Fysisk bliver hyttens konstruktion rund primært med åbne sider, der vil dog være brug for en tavle til undervisning og projektorvisning, samt til ophæng af sundhedsfaglige plakater o.l.

Vores søsterorganisation er en lokalforankret CBO, der udelukkende består af maasaier, heraf er over halvdelen af bestyrelsen kvinder.
Dette afspejler vores fælles ønske om at følge FN´s Millenium Development Goals, der består af følgende punkter:

1 Halvere fattigdom og sult i verden -

vi vil støtte op om maasaiernes levegrundlag, så de på bedst mulig måde, kan blive selvhjulpne, når dette er muligt.

2 Opnå grundskole til alle

Ved at mobilisere de uddannede maasaier der er i området, og som er arbejdsløse, kan vi gøre brug af de ressourcer der er i området, til at støtte op om uddannelse af de kommende generationer.

3 Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, og styrke kvinders rettigheder

Nasaruni Maa består af tre femtedele kvinder (3/5), netop for at støtte op om kvindernes rettigheder og rolle i samfundet som er traditionelt patriarkalsk styret.

4 Reducere børnedødeligheden med to tredjedele

mange børnesygdomme kan forebygges ved vaccinationsprogrammer, og basal undervisning i hygiejne, og forsamlingshuset vil danne rammerne for MEA Denmarks udsendte danske sygeplejersker.

5 Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder

Vi vil undervise kvinderne i maternal health, screene for infektionssygdomme, HIV og vaccinere, så evt HIV smitte ikke overføres til fosteret. Vi vil samarbejde med de traditionelle birth- attendens og undervise i risikosituationer, samt øge deres handlekompetencer.
Vi vil på sigt oprette en mobilklinik, der kan køre i området.

6 Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

ved at screene og undervise i smittekæden, og risikosituationer vil vi støtte maasaiernes grundlæggende helbredstilstand.

7 Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling

Hvordan forholder man sig som maasai, når man ikke længere kan leve som ens forfædre, og som man altid har gjort? Skal man begynde at opdyrke jorden med pesticider og fertilizers? Skal man låne penge til cement til bedre huse, når man ikke længere kan flytte med sit kvæg? Vi vil gerne oplyse om de alternative måder der er, så maasaierne selv kan vælge deres egen vej, på så oplyst et grundlag så muligt.

8 Opbygge et globalt partnerskab for udvikling

Med stiftelsen af MEA Denmark og Nasaruni Maa er det hensigten at mobilisere lokalbefolkningen i Kenya og Danmark, så de udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper i verden kan blive hørt!

BUDGETTET:

Budgettet til forsamlingshuset, skønnes til at være de 20.000 KR.
Prisen kan variere på grund af skiftende valutakurser.

Prisen er for materialer og forplejning under opførelsen.

Rejseafgifter og lønninger er ikke indregnet og vil blive afholdt af de personer der deltager i opførelsen, sagt med andre ord, vil andre udgifter blive betalt af de frivillige selv.
Partnerskaber